:: การบริหารงาน

 การดำเนินงาน
 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E–Service

เข้าดู : 132 ครั้ง