ดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารงานวิชาการ     ครั้ง วันที่
เครื่องมือการติดตามตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.30 MB 4 30 เม.ย. 65
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.78 MB 5 30 เม.ย. 65
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     ครั้ง วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
สมุดบัญชีลงเวลา ดาวน์โหลด 0.07 MB 19 3 มิ.ย. 63
คำสั่งเวรฯประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลด 0.86 MB 13 28 มิ.ย. 64
กลุ่มบริหารงานทั่วไป     ครั้ง วันที่
เกียรติบัตร     ครั้ง วันที่
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เหรียญทอง/ภาษาไทย) ดาวน์โหลด 0.45 MB 15 24 ก.พ. 64
วีดีทัศน์     ครั้ง วันที่