ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 9 6 15
พนักงานราชการ 1 0 1
อัตราจ้าง 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 11 7 18
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 14 8 22
รวมทั้งหมด 14 8 22