ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพญารามวิทยา  ตำบลเพี้ยราม  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการเรียนการสอนแบบสหศึกษา  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534  โดยความอนุเคราะห์จากประชาชนตำบลเพี้ยราม  มอบที่ดินให้จำนวน 275 ไร่ 4 ตารางวา  อาศัยอาคารเรียนศาลาวัดเพี้ยราม  มีท่านพระครูสมุห์บุญเรือง  ฐิติสาโร  หรือพระครูสถิตโสภณ  เป็นเจ้าอาวาสวัดเพี้ยราม  และเจ้าคณะตำบลเพี้ยราม-กาเกาะ  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์