ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายพรส สดับสาร
ตำแหน่งครู
 การศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร