อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
 
         SMART           
                                                             S    =    Strength            ความหมาย   สุขภาพร่างกายแข็งแรง
                                            M   =     Morality            ความหมาย   มีคุณธรรม จริยธรรม
                                            A    =     Accountability   ความหมาย   มีความรับผิดชอบ
                                            R    =     Rule                 ความหมาย   มีระเบียบวินัย
                                            T    =     Technology       ความหมาย   มีทักษะด้านเทคโนโลยี
 
 
เอกลักษณ์
 
          สะอาด บรรยากาศร่มรื่น (Clean and Green)