วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
โรงเรียนพญารามวิทยาจัดการศึกษาได้มาตรฐาน  พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา  ชุมชนให้ความร่วมมือ 
ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมมุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ
1.  จัดการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและการ 
     ใช้ภาษาในการสื่อสาร พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีความเป็นประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามรถพิเศษตามศักยภาพของบุคคล
5.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตาฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมี
     ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ
7.   พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ส่งเสริม
      การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน   
8.   ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9.   ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ศิษย์เก่าและชุมชน

 
เป้าประสงค์
1.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2.  โรงเรียนพัฒนาเทคโนโลยีลีสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา
4.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 
                    อุดมการณ์ของโรงเรียน                 
ร่วมปฏิรูปการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม