ปรัชญา/คำขวัญ

ปรัชญาของโรงเรียน                  
                                                      ปญฺญา  ปทีโป  วิย  มนุสฺสสฺส    
                                           ปัญญาดุจดังดวงประทีปของมวลมนุษย์
 
                                               คำขวัญของโรงเรียน
                                               รักสามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน