แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต